חזון בית הספר ומטרותיו

אנו מאמינים:
•בזכותם של כל תלמידינו להביא לידי מימוש את כישוריהם בתחום הלימודי, החברתי, יצירתי והרגשי.
•בהנחלת ערכי כבוד, דרך ארץ ואהבת אדם.
•בחתירה להישגים גבוהים ומצויינות בתחומי הדעת והמיומנויות.
•בהטמעת מחוייבות לקהילה ושמירה על הסביבה.
•בהעמקת הזיקה והאהבה לעם ישראל, מורשתו וארצו.

אודות חזון בית הספר ומטרותיו:
-צוות ביה"ס רואה מחוייבות עמוקה ואחריות רבה במינוף תלמידיו וקידומם הלימודי והחברתי.
-הצוות החינוכי חש עצמו מחוייב להעניק מענה הולם לכל תלמיד בפיתוח הישגיו הלימודיים ובטיפוח האספקטים החברתיים, ערכיים ורגשיים.
-מטרתנו הינה להצמיח בוגרים עצמאיים וערכיים בעלי ידע עולם רחב, תחושת שייכות לקהילה, למורשתם, מולדתם ועמם.
-בית ספר מכל"ל חותר למצויינות ולהישגים לימודיים גבוהים לכלל תלמידיו על מנת שיוכלו בוגריו להשתלב בהמשך לימודיהם בתיכונים איכותיים כבסיס לקידומם החברתי – כלכלי בעתיד.
-הישגיהם הלימודיים של תלמידינו בתחומי הדעת השונים, כפי שעולה מתוצאות המבחנים הפנימיים ובמבדקי המיצ"ב הארציים משקפים את    השגת היעדים שהצבנו.
-על ביה"ס והצוות החינוכי מוטלת החובה והאחריות להמשיך לדרוש ולחתור למצויינות ולהישגים לימודיים כפי שנעשה עד כה. במקביל, לפתח  כישוריהם הרגשיים, האמנותיים והחברתיים של תלמידינו, לטפח את אקלים בית הספר ואת הדיאלוג בין המורים, התלמידים וההורים.
 מדיניות נהלים ברורה קיימת בכל הנוגע לסוגיות השונות בחיי בית הספר.
-אנו רואים חשיבות בהמשך שימור מדיניות זו המאפשרת לתלמידים מציאות ידועה, מוכרת ובטוחה.
-בבית ספרנו פועלת מספר שנים תכנית מוגנות למניעת אלימות ופגיעות ברכוש והיא משלבת מספר אספקטים כגון: בירור מעמיק ותיעוד כתוב  ומדוקדק של כל אירוע שאינו הולם את נהלי ביה"ס ודרכי אכיפה ודיווח ברורים המדורגים על פי שלבי החומרה.
 התכנית מוכרת ומיושמת על ידי צוות בית הספר ונהליה נהירים וידועים לכל באי בית הספר – מורים, תלמידים והורים כאחד. תכנית המוגנות  מביאה להפחתה משמעותית באירועי אלימות ומשמעת.
-הקפדה רבה על נהלי המשמעת מחד ומתן מענה לימודי ורגשי מאידך, הם בעיני צוות בית הספר מסגרת חינוכית במיטבה והיא חיונית להשגת  מטרות ערכיות, לימודיות וחברתיות שהצבנו לעצמנו כמוסד חינוכי ממלכתי במדינת ישראל.

                  "לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו." (מתוך "מטרות החינוך בישראל")